HAAGSCHE COURANT
Donderdag 15 febuari 1940.

NEDERLAND'S POPULAIRSTE
"AIR-HOSTESS" GAAT DE
LUCHTVAART VERLATEN

                     -------
YPENBURG ZAL KOOS MISSEN.
                     -------
In de jaren, waarin zij gastvrouw was in
de Aero-Club, heeft zij een internationale
bekendheid gekregen


Men schrijft ons:
"Koosje", de altijd vriendelijke en voorkomende gastvrouwe in de Aero Club op het vliegveld Ypenburg nabij de Residentie - Koosje, die vele jaren de vliegerij trouw is geweest en in dien tijd de luchtvaartwereld een onschatbare bekendheid en populariteit gekregen heeft, welke tot ver in het buitenland reiken - Koosje, die welhaast Nederlands meest geliefde "vliegpionierster" mag worden genoemd - Koosje gaat de vliegerij verlaten.

De "oudsten" in de luchtvaart verhalen, dat "Koosje" ingeschreven staat als Jacoba Stadhouders Maar er zijn nog slechts weinigen, die dat kunnen bevestigen. Men kent haar tegenwoordig niet anders dan als "Koosje" van de Club Ypenburg.

Koos heeft op Waalhaven, nu al vele jaren geleden, in de vliegwereld haar intrede gedaan. Ze was het kleine clublokaal meer misschien nog op haar plaats dan nu de laatste jaren in het ruime, naar nieuwste eischen ingerichte gebouw op Ypenburg. Het was in dien tijd in de vliegerij nu eenmaal alles veel intiemer, de kring was nog niet zoo groot en men voelde zich veel sterker op elkaar aangewezen. Daar in het vliegloodsje van de Rotterdamsche Aero Club, waar de ene instructeur "de baas", de tweede "paps" was en menig ander een vertrouwelijken naam droeg, waar men nog de eieren gezamenlijk bakte en kastanjes pofte, daar voelde Koos zich recht thuis.
Later, toen het nieuwe vliegveld Ypenburg bij Den Haag in gebruik werd genomen, is Koos daarheen overgeplaatst, omdat het succes van de nieuwe club nu eenmaal verzekerd was, wanneer zij er den scepter ging voeren.

Koos is in de vliegerswereld inderdaad een algemeen graag geziene figuur geworden. Zij heeft zich in de jaren, waarin ze nu al deel is van de grote familie, en waarin ze meeleefde met veel "vliegers-lief" en "vliegers-leed", ontelbare vrienden en bekenden gemaakt. Want niet alleen met de sportvliegerij had zij door haar positie nauw contact. Ook vliegtuigbouwers, militaire- en marine-vliegers die regelmatig op Waalhaven kwamen en nu vaak op Ypenburg zijn, bestuurders van K.L.M.- en buitenlandse verkeerslijnen, zij allen zijn wel eens in de Club gast geweest. Dan zijn er nog de vele belangstellenden in de sportvliegerij, introduce's van leden, officieren van wapens, welke samenwerken met de militaire luchtmacht - artillerie en luchtwachtdienst in het bijzonder. Voorts niet te vergeten de vele buitenlanders, die per sportvliegtuig ons land bezochten en tijdens hun oponthoud in het Clubgebouw welkom waren. Zij allen kennen Koosje, omdat zij zulk een buitengewoon innemende verschijning is, omdat zij voor ieder een vriendelijk woord heeft. Tot in de verste uithoeken van de wereld, in alle mogelijk landen, zeker in Indie, maar ook overal in Europa, in Amerika en in China, en onder de vrijwilligers in Finland misschien zelfs wel, zullen - zonder overdrijving -menschen te vinden zijn, die zich de koffie van Koosje herinneren als een geurige nectar. Sla er het "bezoekers-register" in de Aerogebouwen maar eens op na, waarin naast namen van de meest vooraanstaande personen ook handteekeningen staan van menschen, die afkomstig zijn uit zeer verschillende steden: Bombay, Chicago, Buenos, en welke al niet meerů

Koos uit de Club Ypenburg gaat nu uit de vliegerij stappen. Het schijnt, dat de groote familie haar ontwast. De eerste menschen uit de luchtvaart beginnen oud te worden. En Koos, die zoo sterken zin heeft voor het gezinsverband, voelt zich blijkbaar meer in het bijzonder nog aangetrokken tot de jeugd, en het jonge leven. Zij hoopt zich binnenkort te gaan bekwamen in de kinderverpleging en kinderverzorging. Misschien verschijnt er van haar hand nog eens een nieuw "10.000 baby's". zij zou nu zeker in staat zijn vele interessante wetenswaardigheden te verwerken tot "10.000 luchtbaby's".

Het besluit van Ypenburg's Koosje zal ongetwijfeld in breeden kring niet slechts verwondering, maar ook weemoed wekken. Want men zal haar kwalijk missen kunnen in de vliegerij, en het is alles zo plotseling. Maar in dezelfden kring wordt stellig met groote belangstelling Koosjes toekomst gevolgd en haar talrijke vrienden zullen zich verheugen in haar slagen.

Zondagmiddag afscheid

Aanstaande zondagmiddag, zoo tegen den avond, vindt het afscheid van Koos in de Club Ypenburg plaats. Ieder, die haar een goed hart toedraagt, krijgt er de gelegenheid haar de hand te drukken. De vliegfamilie komt er nog eens samen en u kunt gerust aannemen dat vele "grooten" uit de vliegerij aanwezig zullen zijn.

En wanneer dan allen dien dag heengegaan zijn, zal het wel langen tijd stil blijven in het glazen zomerhuis, dat er gekromd ligt langs den rand van het groote vliegveld, omdat zonder Koos Ypenburg Ypenburg nu eenmaal niet meer is.
Terug