ELSVIERS GEILLUSTREERDE MAANDSCHRIFT
42ste JAARGANG No. 5                             mei 1932

H. CHABOT,
SCHILDER EN BEELDHOUWER

DOOR PIETER KOOMEN


Hendrik Chabot is te Sprang in Noord-Brabant geboren en woont, reeds sinds zijn tiende jaar, te Rotterdam. Niet omdat het nu eenmaal gewoonte is, in een eenigszins uitvoerige beschouwing over het werk van een kunstenaar ook een en ander uit zijn leven te vermelden, deel ik dit mee; een levensbericht moet men hier niet verwachten. Van Chabot's bestaan als mensch is mij weinig
               Grafmonument voor Arie van Veen 1928 bekend. Van zijn jeugd - het was toch z prettig en zoo daverend belangwekkend, als ik kon vertellen dat hij, nog zeer jong, al groote begaafdheid toonde: "en dan zal die kleine Henkie .... mammie, assieblief papiertje enne een potloodje .... en je stond er eenvoudig versteld van, wat er dat jog dan zoo maar speelswijs teekende" -, maar van zijn jeugd weet ik nagenoeg niets. Slechts kan ik .... gissen, dat hij niet, als de meeste kinderen, ns: tegen de pokken, doch zelfs driemaal is ingent. Den tweede keer tegen zelfoverschatting, den derden tegen reclamezucht. Waarschijnlijk hebben zijn ouders reeds toen vermoed, dat hun zoon eenmaal schilder zou worden, wat later ook beeldhouwer, en zijn ze er op bedacht geweest hem te behoeden tegen de kwalen, die misschien nergens anders zoo hevig heerschen als in de kringen der kunstenaars, waar zij al menig talent onherstelbaar hebben gefnuikt. Aan welke voorzorg het dan te danken is, dat Chabot, nu toch al lang volwassen, immers zo gaande weg tegen de veertig geworden, nog altijd tegenover
zijn werk staat met de bescheidenheid en den schroom van iemand die weet wat hij wil, maar k wat hij kan. En er nog steeds wat verwonderd over, soms ook wel blij mee is, als iemand het waardeert.

Doch al moet ik dus vermelding van wellicht zeer wetenswaardige bizonderheden uit zijn leven achterwege laten, dat Chabot in Noord-Brabant geboren is en zich te Rotterdam als kunstenaar ontwikkeld heeft - een korte studiereis door Duitschland en Oostenrijk buiten beschouwing gelaten -, dr wil ik dan toch met klemde aandacht op vestigen. Niet voor niets hebben huiveringwekkend geleerde lieden diepzinnige verhandelingen geschreven over het wezen van den artiest em de omgeving waarin hij is opgegroeid, of zijn begaafdheid tot bloei is gekomen en zijn karakter zich heeft gevormd. Wat men aanneemt als het innerlijke leven in de werken van Chabot, het is van de donkere Brabantsche aarde, zwaar gedragen en traag tot uiting gebracht; maar dan toch zich moeizaam heffend, reikend naar het licht. En wat men mede ervaart, voornamelijk in zijn schilderijen, meer dan in de stillere beeldhouwwerken, dat is de ontstuimige, maar bedwingen

Lees verder ....